Activitats

Els educadors i les educadores de menjador s’encarreguen d’ajudar l’alumnat a omplir el seu temps d’oci al migdia, dinamitzant aquest temps d’esplai i ajudant els xiquets i xiquetes en els seus jocs, activitats lúdiques, etc.

La utilitat del jocs i activitats que es desenvolupen constituixen un important recolzament a la tasca educativa del professorat. Aquests jocs i activitats són equilibrats, tenen en compte la diversitat de l’alumnat, el seu nivell de destreses, habilitats, comportament, edat, cultures, costums i ètnies.

Es pretén doncs un complet desenvolupament socioafectiu de la personalitat dels alumnes, enriquint les relacions socials, prevenint i resolvent els conflictes d’una forma no violenta i educant-los en els valors de la tolerància, la solidaritat, el compromís, la integració, rebutjant el sexisme i el racisme.

Així es duen a terme jocs i activitats de presentació, de coneixement, per treballar els prejudicis, d’afirmació, d’estima, de confiança, de contacte, cooperatius, energitzants, d’escolta, d’expressió, de tècniques de comunicació, de resolució de conflictes i de relaxació. Aquests es distribueixen en:

  • jocs populars i tradicionals,
  • jocs i activitats motrius col·lectives; i
  • activitats relacionades amb la música.

Com a conclusió, podem dir que allò que es pretén aconseguir és:

  • millorar el coneixement personal i dels altres, arribant a aconseguir una imatge positiva de sí mateix i una actitud de respecte cap als demés.
  • saber emprar el cos com a mitjà de relació i comunicació.
  • mantenir i desenvolupar la integritat corporal i de la salut, evitant riscos innecessaris, així com adoptar normes higièniques i d’alimentació que ajuden a dur una vida sana i equilibrada.